2020. Water Skyball Bajnokság Nevezés
Adatkezelési tájékoztató

I. A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

Jelen adatkezelési tájékoztató a Magyar Water Skyball Szövetség (továbbiakban: Adatkezelő) által 2020-ban megrendezésre kerülő bajnokságra nevező játékosok (továbbiakban Érintettek) adatainak kezeléséről ad tájékoztatást.

II. FOGALMAK

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett” jelen dokumentumban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban készült.

III. ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELÉS HELYE

Adatkezelő adatai:
Magyar Water Skyball Szövetség
Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0017281
Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97. B.lph. 6./2.
Telefon: +36 20 293 36 32
E-mail: info@waterskyball.hu
Honlap: www.waterskyball.com
Az adatkezelés helye: Magyarország.

IV. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, ESETKÖREI

1. A versenyengedéllyel összefüggő adatkezelés

Adatkezelő a Sportv. által előírtaknak való megfelelés érdekében az alábbi adatkezelést végzi.

ÉrintettekA kezelt személyes adatok típusaAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés megőrzési ideje
A WSB Bajnokságra nevező természetes személy.A versenyző képmása, neve, születési helye és ideje, anyja neve, a versenyrendszer megnevezését, a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, a versenyengedély érvényességi idejét, a versenyengedély nyilvántartási számát, a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint nevező WSB egyesületet, a nevezési osztályt, az Érintett csapatnevét, csapatszíneit  és sapkaszámát.A versenyengedély kiadása, illetve a versenyengedély visszavonása.A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, továbbá a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttv.) 3. § (3) bekezdése. 

 

Adatkezelő a versenyengedélyeket a kiadástól számított négy évig tartja nyilván a Sporttv. 3. § (8) bek. alapján.

2. Egészségügyi alkalmasság megállapításával összefüggő adatkezelés

ÉrintettekA kezelt személyes adatok típusaAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés megőrzési ideje
A WSB Bajnokságra nevező természetes személy.Alkalmasság megállapítása érdekében szükséges adatok.Adatkezelő a versenyengedélyek kiadása, valamint a verseny lebonyolítása során az egészségi alkalmasság megállapítása céljából kezeli az alkalmasság megállapítása érdekében szükséges adatokat.A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.A bajnokság lebonyolítását követő 1 év elteltével az adatok törlésre kerülnek.

Jelen adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. Tájékoztatom, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3. A WSB Bajnokságról készült kép-, és hangfelvételekkel összefüggő adatkezelés

A versenyen és a kapcsolódó rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet. A versenyző a felvételeken felismerhető lehet. Az Adatkezelő ezeket a felvételeket a sportág és a verseny népszerűsítése érdekében nyilvánosság elé tárhatja, ezeket a TV-ben, rádióban, sajtóban, videofilmen, fotódokumentációban, egyéb kommunikációs anyagokban reklám- vagy egyéb céllal felhasználhatja. Aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető.

ÉrintettekA kezelt személyes adatok típusaAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés megőrzési ideje
A WSB Bajnokságra nevező természetes személy.A versenyző képmása, és hangfelvétele.Adatkezelő sporttevékenységének népszerűsítése, marketingcélú felhasználás, a versenyeredményének nyilvánosság számára történő megismerhetővé és követhetővé tétele,A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.A kép- és hangfelvételek törlésig kerülnek megőrzésre.

Jelen adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, mely hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. Tájékoztatom, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. A kapcsolattartás érdekében megvalósuló adatkezelés

ÉrintettekA kezelt személyes adatok típusaAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés megőrzési ideje
A WSB Bajnokságra nevező természetes személy, valamint a szervezet elnöke és szakosztályvezetője.A versenyző neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma a nevezést benyújtó szervezet elnökének és szakosztályvezetőjének neve, e-mail címe és telefonszáma.Kapcsolattartás, tájékoztatás, válaszadás, a bajnokság lebonyolítása.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke.A bajnokság lebonyolítását követő 1 év elteltével az adatok törlésre kerülnek.

 

V. ADATFELDOLGOZÁS

Az online nevezés a Google Forms szolgáltatásai útján történik. A verseny honlapja külső szolgáltató szerverén üzemel. Az adatkezeléshez egyebekben az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

VI. ADATTOVÁBBÍTÁS

A bajnokság a Fontanus Központ Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. III/2.) sportközpontjában kerül lebonyolításra. Ezzel összefüggésben az Érintettek azonosításához szükséges adatok a rendezvény lebonyolítása érdekében a szükséges mértékig továbbításra kerülhetnek.
Magyar Water Skyball Szövetség jogerős megalakulását követően Adatkezelő továbbítja a kezelt személyes adatokat a Szövetségnek annak érdekében, hogy a Szövetség Adatkezelő helyébe lépjen.
Emellett kizárólag a Sporttv. alapján, a Sporttv.-ben meghatározott esetekben és terjedelemben sor kerülhet az adatok továbbítására.

VII. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

1. Tájékoztatás és hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg az Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok köre
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja,
 • az adattovábbítás címzettjei,
 • az érintett helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és tiltakozáshoz való joga,
 • az érintett felügyeletihatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga,
 • adatforrás megjelölése: közvetlenül az érintettektől gyűjtött adatok.

Az Adatkezelő az adatokat első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő az Érintett rendelkezésére.
Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, illetve a VIII. fejezetben meghatározott eljárást kezdeményezhet.

2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal.

3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.
Az Érintett jogainak gyakorlásához az Adatkezelőnek azonosítania kell az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Az Érintett az Infotv., a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) fordulhat, vagy
 • az alperes székhelye, vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

X. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintetteknek a Water Skyball Szövetség honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a honlap használatával, illetve a bajnokságban történő további részvételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. 02. 01. napjától érvényes.

Az Adatkezelési tájékoztató a Water Skyball Szövetség honlapján érhető el.